Standpunten

Waar wij voor staan!

Standpunt 1

Lokaal, onafhankelijk en herkenbaar

Leudal is een prachtige groene plattelandsgemeente met vitale dorpskernen die ieder hun eigen cultuur en identiteit hebben. Idyllische natuur en een mooi cultuur- landschap maken dat het goed wonen is in Leudal. De sterke kanten van de verschillende dorpen willen we versterken en behouden.

 

Leudal is een zelfstandige gemeente die ook graag samenwerkt waar dat meer- waarde genereert. De gemeente is volwassen en is herkenbaar voor haar inwoners. De ruimte ten opzichte van omliggende gemeenten maakt Leudal uniek in Midden Limburg.

Cultuur dient als een bindend element en zorgt voor een eigen identiteit. Het behoud van ons eigen historisch erfgoed gaat als doelstelling goed samen met hier meer zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Denk daarbij aan de vele molens of “monumentendorpen” Neeritter en Buggenum.

Een zogenaamde “Leudalpas” biedt mogelijkheden om Leudal te promoten en bestedingen te verhogen. Niet alleen bij het grote publiek maar juist ook bij eigen inwoners die op die manier elkaars dorpen ontdekken en (her)waarderen.

Standpunt 2

Goed leven, wonen en werken

Leudal is een plattelandsgemeente waar het groen en aantrekkelijk wonen is. Dat willen we graag zo houden. Niet alleen voor iedereen die er nu woont maar ook voor degene die zich hier in de toekomst vestigt. De lokale woningmarkt heeft onze voortdurende aandacht en vraagt om constante afstemming. Leidend is daarbij de vraag en een voldoende en gevarieerd aanbod.

Bouwen naar behoefte! Dat betekent voldoende sociale woningbouw, voldoende starterswoningen maar ook voldoende huisvestiging voor senioren. We streven daarbij naar een verdeling over alle dorpen. Iedere aankoop van een starter leidt tot minstens drie nieuwe verhuisbewegingen. Doorstroming wordt gefaciliteerd door de regeling voor startersleningen voort te zetten. Woonurgenten worden voortvarend gehuisvest. Wij willen geen permanente huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieve oorden.

In Leudal is de werkloosheid al jaren een van de laagste van Limburg. Dit willen we graag zo houden, werkgelegenheid is dan ook een speerpunt voor onze gemeente. Samen Verder staat voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in alle dorpen. Dat deze onder druk staat – met name in de kleinere dorpen- is niet nieuw. Het aantal voorzieningen maar ook de bereikbaarheid van deze voorzieningen is van groot belang voor de mate waarin een dorp leefbaar wordt geacht.

Het aantal winkels wordt met name bepaald door externe economische factoren waar de gemeente niet altijd invloed op heeft. Wel kan de gemeente zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en in faciliterende zin sturing geven aan vestiging van nieuwe of behoud van bestaande winkels. De gemeente moet daarbij nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.

Toerisme is een belangrijke pijler in de lokale economie. Een divers aanbod van (dag)recreatie moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Door met name te focussen op extensieve recreatie en natuur moet Leudal de “Tuin van Limburg” worden. Hierbij is nadrukkelijk geen uitverkoop van ons landschap met zijn visuele en ecologische waarden aan de orde. Wel aan de orde op dit gebied is het intensief samenwerken met buurgemeenten. Ook in toeristisch verband zoeken we de samenwerking in de regio.

Samen Verder wil bestaande fietsnetwerken uitbreiden. Aanleg van mountainbike- routes door Natura 2000 gebieden zoals het natuurgebied Leudal willen wij niet toestaan. Bereikbaarheid is voor Leudal van groot economisch belang. De uitwerking van de N280 (waarbij nadrukkelijk gekozen is voor een variant die niet onze voorkeur heeft), volgen wij dan ook nauwgezet.

Voor een goed vestigingsklimaat is een optimale infrastructuur vanzelfsprekend. Anno 2018 hoort daar snel internet bij, juist ook in het buitengebied.

De gemeente staat aan de lat als het aankomt op het huisvesten van scholen.

Niet alleen bereikbaarheid maar juist ook de kwaliteit van onderwijs is daarbij voor Samen Verder leidend. De school is meer dan een verzameling klaslokalen en is een centraal punt binnen de gemeenschap. Brede scholen waarbij een koppeling gemaakt wordt tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheek verdienen onze voorkeur. Samenwerking met schoolbestuur maar ook met ouders moet leiden tot een bereikbare en veilige schoolomgeving. De fusie van de scholen in Leudal-west kan daarbij als praktijkvoorbeeld dienen.

 

Standpunt 3

Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving betekent gezondheid en welzijn voor onze burgers. Welzijn en welvaart zijn daarbij twee zijdes van dezelfde munt. Economische groei gaat hand in hand met natuur en de directe omgeving. Leudal loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en streeft naar verbetering van natuur en milieu.

Samen Verder vindt dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid nadruk- kelijk een voorbeeldfunctie heeft. Vastgoed dat in eigendom is van de gemeente moet zoveel mogelijk aan de maat worden gebracht als het gaat om duurzaamheid (isolatie, zonnepanelen, ledverlichting etc.). De mogelijkheden van het duurzaam- heidsfonds willen we uitbreiden. Voor burgers, bedrijven en verenigingen wordt het aantrekkelijk gemaakt ook te verduurzamen.

Duurzaamheidsprojecten kunnen bij uitstek bijdragen aan doelstellingen op meer- dere vlakken, zoals de St. Elisabethsmolen in Haelen waar groene energieopwek- king hand in hand gaat met toerisme en recreatie.

Voor Samen Verder zijn windmolens een goed alternatief voor energieopwekking. Landschappelijke waarden en lokaal draagvlak bepalen de geschiktheid van een locatie. Coöperatieve beheersvormen hebben daarbij onze voorkeur zodat opbrengsten terugvloeien in de directe omgeving.

Het buitengebied in Leudal is voortdurend in ontwikkeling, dit zal ook de komende jaren het geval zijn.

Voor Samen Verder is het belang van de agrarische sector (ook indirect) glashelder. Tegenstrijdige belangen nopen echter tot een gezonde balans tussen agrarische sector enerzijds en omgeving (met burgerwoningen, natuur en toerisme) anderzijds in het buitengebied.

Gelet op het aantal stoppende agrariërs is toekomstige leegstand van agrarische gebouwen een grote zorg. Indien mogelijk moet deze leegstand zoveel mogelijk worden voorkomen. Waar dit niet mogelijk is gaan we actief op zoek naar alternatieve bestemmingen die passen in het platteland van Leudal. Ook slopen en hier saneren zijn daarbij realistische opties waar in de toekomst financiële middelen vrij voor gemaakt moeten worden. We zoeken hierbij de samenwerking in de regio.

De bedrijventerreinen Ittervoort (fase 4) en Zevenellen worden uitgebreid, acquisitie gebeurt volgens een thematische aanpak.

Standpunt 4

Kracht van de burger

Burgers zijn zelfredzaam. Daar hoort geen betuttelende overheid bij maar een over- heid die uitgaat van de eigen kracht van burgers. Burgers die onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen blijven rekenen op onze steun.

Op dit moment vormen accommodaties en subsidies samen zo’n 10% (circa 7 hier miljoen) van onze begroting. Verenigingen hebben een belangrijke functie in het dorpsleven, er zijn echter grenzen aan in hoeverre de gemeente dit financieel moet ondersteunen. Subsidie is daarbij altijd aanvullend van karakter.

Om verenigingen te ondersteunen en op eigen benen te laten staan gaan wij niet voor een kwantitatieve maar een kwalitatieve aanpak. Maatschappelijk belang en het aantal jeugdleden – oftewel de toegevoegde maatschappelijke waarde – zijn leidend voor de subsidie. Het Fonds Maatschappelijke Activiteiten willen wij continueren. Hierbij is niet simpelweg bestaan maar het ontplooien van activiteiten met een meerwaarde de basis voor subsidie. De tijd waarin het simpelweg “koppen tellen” was ligt definitief achter ons.

Op het gebied van muziekonderwijs ziet Samen Verder nadrukkelijk een rol voor het basisonderwijs. Muziekverenigingen zouden meer de samenwerking moeten zoeken met scholen en de buitenschoolse opvang om kinderen op een vroege leeftijd met muziek kennis te laten maken. Deze koppeling zou samenhangen met een financiële impuls voor de verenigingen.

Met betrekking tot bibliotheken zijn voor ons bereikbaarheid en het lezen door de jeugd primair van belang. Wij verkiezen daarom kleinschalige bibliotheekpunten in scholen boven een centrale grote vestiging. Hoewel kleinschalig, dienen deze vestigingen bereikbaar en van goede kwaliteit te zijn.

Op het gebied van het maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, sport- accommodaties etc.) ligt er de komende jaren nog een grote opgave. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk, niet langer kunnen alle ballen in de lucht worden gehouden. Initiatieven van onderop van gebruikers en/of verenigingen verdienen onze voorkeur.

De afgelopen periode is er een transformatie van het openbaar groen ingezet waar- door we de komende jaren weer naar een hoger onderhoudsniveau gaan. De openbare ruimte heeft nu een open structuur die bovendien onderhoudsvriendelijker is. Burgers worden gefaciliteerd bij te dragen aan het onderhoud van de openbare ruimte in hun directe omgeving.

Samen Verder is voorstander van een “blijverslening” waarbij senioren in de gelegenheid worden gesteld langer thuis te wonen.

Standpunt 5

Menselijke maat

In het zorgdomein wil Samen Verder werken volgens de menselijke maat. Dat betekent kleinschalig, lokaal maatwerk met voorzieningen die goed bereikbaar zijn.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig; dat is het motto van Samen Verder als het op de zorg aankomt. Samen Verder blijft zich inzetten voor goede zorg, gericht op kwaliteit en behaalde resultaten. Mede door inzet voor resultaatgerichte inkoop wordt in onze gemeente en daarbuiten werk gemaakt van resultaatgericht werken. Ondanks de goede stappen die op dit gebied zijn genomen is er nog steeds een overschot aan regels voor burgers en zorgaanbieders.

Samen Verder wil meer aandacht voor de organisatorische inrichting van zorgaan- bieders. Hoge overheadkosten van grote instellingen moeten niet tegemoet worden gekomen door de gemeente maar platte organisaties moeten juist beloond worden. Zorggeld moet terecht komen waar het hoort, op de werkvloer en bij de hulpvragers.

Het genoemde schrappen van overbodige regelgeving zorgt daarbij dat controle verscherpt kan worden daar waar het hoort, op de juiste toepassing van zorggelden.

De jongeren met een zorgvraag van 18-23 jaar zijn een aantoonbare risicogroep waarbij de ruwe omschakeling van Jeugdzorg naar WMO niet aansluit. Samen Verder wil het beleid van extra aandacht voor deze doelgroep continueren. De ontwikkeling van de jongere en niet zijn kalenderleeftijd moet leidend zijn. Daarbij staan wij achter de “inclusie gedachte” dat zorg gericht moet zijn om kinderen en jongeren zo dicht mogelijk bij de reguliere maatschappij te brengen en houden. Liever op zoek naar een leuke bijbaan met begeleiding voor een puber of jong- volwassene met een zorgvraag dan dagbesteding op een zorglocatie.

Mogelijkheden en wensen van jongeren en de visie van de zorgprofessionals zijn daarbij uiteraard leidend. Maar bovenal willen wij de zorgaanbieders en hun

professionals weer in hun kracht zetten. De uitvoering van de hulp aan kinderen en jongeren wordt vormgegeven door de kinderen zelf, hun ouders en de zorgprofessionals. De grote kaders, financiering en controle op het resultaat ligt bij de gemeente. Ieder zijn eigen kwaliteiten en taken en de schoenmaker terug bij zijn leest. Ook hier zoeken we de samenwerking in de regio.

Het woonplaatsbeginsel is voor Samen Verder leidend, afwijken met een goed onderbouwde aanvraag moet echter mogelijk zijn. Hierbij kan echter ook een extra inspanning van de zorgvrager verwacht worden.

Preventie blijft prioriteit. Samenwerking met o.a. seniorenverenigingen op het gebied van de WMO wordt voortgezet.

De gemeente begeleidt werklozen actief naar de arbeidsmarkt en zet zich in voor degene die aangepaste arbeidsplaats nodig hebben.

Er komt een integraal minima- en armoedebeleid (welzijnswerk, schuldhulpver- lening, bijstand etc.). Door een actief minimabeleid kan de jeugd mee blijven doen in het maatschappelijke verkeer. Juist ook als de ouders het niet zo breed hebben. Organisaties met een aantoonbaar maatschappelijk belang zoals “De Zonnebloem” en andere kunnen onverwijld op gemeentelijke steun rekenen.

Samen Verder gaat voor bereikbare voorzieningen. De komst van een station hier hebben wij nog niet opgegeven, de gemeente blijft zich hiervoor inzetten.

Verder dienen de bushaltes in enkele overstapplaatsen (o.a. in Haelen, Ittervoort) voorzien te worden van een overdekte wachtplaats en voldoende voorzieningen voor het plaatsen van een fiets of het parkeren van de auto.

Standpunt 6

Betrouwbare overheid

Een betrouwbare overheid doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Samen Verder gaat voor een dienstbare gemeente met open en integere bestuurders en ambtenaren. Gelijke monniken, gelijke kappen blijft onverminderd van kracht.

Het eerste contact met de gemeente is van groot belang. Samen Verder hecht er dan ook aan dat dit eerste contact snel en correct is. Goede communicatie en verwachtingsmanagement zijn daarbij kernbegrippen. Niet alleen via de traditionele kanalen maar ook via social-media. Overbodige bureaucratie wordt zo veel mogelijk tegengegaan.

Samen Verder wil besturen op een wijze die past in de huidige tijdsgeest. De huidige vergaderstructuur is verouderd en gaat op de schop. Samen Verder kiest voor met nieuwe vormen van inspraak en interactief tot besluiten komen (ronde- tafelgesprekken, themabijeenkomsten, politieke markten). Inspraak dient plaats te vinden op een moment voor de besluitvorming zodat inzichten en meningen van derden ook echt meegenomen worden in het besluitvormingsproces.

Ondernemers worden krachtig ondersteund en hebben een aanspreekpunt op het gemeentehuis (bedrijfscontactfunctionaris) die ondernemers wegwijs maakt. Daarbij willen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om (in regionaal verband) subsidies binnen te halen.

Samen Verder is voorstander van een landbouwloket op het gemeentehuis waar agrariërs terecht kunnen met bedrijfsmatige vragen over vergunningen, milieuvraag- stukken en (Europese) subsidies.

Leudal heeft nog altijd een lage lastendruk, dat houden we zo. Dit is tot stand gekomen door het financieel gezonde beleid terwijl de voorzieningen van een hoog niveau zijn gebleven.

Handhaving blijft een voortdurend aandachtspunt. Samen Verder wil daarbij zo min mogelijk legalisatie van illegale activiteiten, brutalen dienen nooit beloond te worden.

Standpunt 7

Onze standpunten

Pragmatisch

Samen Verder wil dat de gemeente soepel omgaat met het verlenen van vergunningen voor evenementen. Bovendien willen we dat niet-commerciële activiteiten met een maatschappelijk belang vrij zijn van leges. De vergunnings- aanvraag voor terugkerende evenementen moet makkelijker zijn.

Nieuwe innoverende initiatieven (zoals de coöperatieve woonvorm in voormalig gemeenschapshuis te Ell) en tijdelijke woonvormen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Onze standpunten

Het unieke convenant dat Leudal met de recreatieve sector heeft gesloten wordt ook in de komende jaren gerespecteerd en waar mogelijk wordt de samenwerking uitgebreid. Dat betekent geen verhoging van de toeristenbelasting en meer- opbrengsten die terugvloeien naar de recreatieve sector.

Op het gebied van verenigingen geldt dat er meerdere valide opties zijn zoals samenwerkingsverbanden, fusies en verzelfstandigingen. Per kern en situatie zal de best mogelijke optie moeten worden afgewogen en maatwerk moeten worden geleverd.

Samen Verder wil een actief beleid om leegstand tegen te gaan. Onder andere het hier transformeren van leegstaand vastgoed tot bedrijfsverzamelgebouwen kan hieraan bijdragen. Ook andere creatieve oplossingen moeten niet geschuwd worden.

Als het aankomt op het opnieuw invullen van leegstaande bebouwing of grond-posities is Samen Verder voorstander van de “prijsvraag” methode. Niet alleen de te ontvangen opbrengsten maar ook de gewenste ontwikkeling weegt mee bij het naar de markt brengen van gemeentelijk vastgoed. Deze methode willen we onder andere toepassen op de voormalige gemeentehuizen in Haelen en Hunsel.

Samen Verder wil experimenten met gratis Wi-Fi verbindingen op toeristische hotspots.

Wij zetten ons in...

Voor Leudal