Indienen zienswijzen N280 – Lid Ria Teluij

Vraag:
Graag op heel korte termijn laten kijken of en waar de door de Provincie gekozen N280 variant 3c tegen de kern Baexem in het POL en PVVL, die nu ter inzage liggen, zich bijten met het advies van het College Leudal en de meerderheid van de Raad aan de Provincie mbt de keuzevariant 5e. Op korte termijn vanwege einddatum zienswijzen en eventueel door College en Raad in te dienen zienswijzen.
Tevens ga ik er vanuit dat het College en betrokken ambtenaren e.e.a scherp in de gaten houden, hier al aan werken en rapport uitbrengen aan de Raad. Graag dit dus navragen bij het College.

Antwoord:
Het college zal op korte termijn de zienswijzen en vragen en opmerkingen t.a.v. het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), de Provinciale Omgevingsverordening en het Provinciaal Verkeers- en VervoersProgramma (PVVP) bespreken en vaststellen. Hierop worden deze per brief en het betreffende formulier tijdig (voor 27 juni) bij Provinciale Staten ingediend.
Bij het indienen van de zienswijzen wordt ook stil gestaan bij de ruimtelijke gevolgen die een duurzaam veilige uitvoering van variant 3C N280 zal hebben op de gebiedsontwikkeling in Baexem. Conform de richtlijnen moet een 2×1 strooks uitvoering bij gebiedsontsluitingswegenworden toegepast. Bij de vaststelling van de voorkeursvariant 3C ging de provincie in haar afweging uit van een 1×2 strooks uitvoering. Nu blijkt dat er een verbreding moet plaatsvinden van de huidige 15 meter naar ca. 46 tot 52 meter. Deze verbreding is niet op alle plaatsen te realiseren met name in de verdiepte ligging ter hoogte van de bebouwde kom van Baexem en het AZC-boerderij Exaten.
Verbreding van de provinciale wegen heeft in de toekomst ook gevolgen voor andere dorpen die worden doorsneden door provinciale wegen.
Zodra het college de zienswijzen heeft vastgesteld (as dinsdag) zullen deze ook ter kennisname aan de raad worden gestuurd.